Negou Sey (Un mari trafiquant de « yamba »)

Negou Sey (Un mari trafiquant de "yamba")

Lire cette vidéo sur YouTube.